top of page

  Faaliyet Alanlarımız  

VERGİ HUKUKU

 

Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık  ve Avukatlık Hizmetleri,

Vergi İnceleme Müşavirlikleri, Vergi Yargısına İntikal Eden Uyuşmazlıkları,

Uzlaşma Komisyonlarında Temsil Hizmetleri,

Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları, 

Ödeme emrinin iptali davaları,

Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davalarında müvekkillerimize hukuki yardım sunmaktayız.

VERGİ CEZA HUKUKU

 

Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten ötürü doğan suçlar (Vergi Kaçakçılığı) konusunda müvekkilerimizi yargı mercilerinde temsil ederek haklarını savunmaktayız.

İDARE HUKUKU

 

İdari İşlemlerin İptali Davaları,

Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları,

Tüm Yargı Davaları, 

Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları, 

Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları, 

Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları, 

İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları, 

Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Dava Vekilliği ve davanın takibini sağlamaktayız.

CEZA HUKUKU

 

Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikayetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapmak, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktayız.

TİCARET HUKUKU

 

Yerli ve yabancı şirketler ve gruplara, stratejik ve finansal yatırımcılara, fonlara ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişi veya kuruluşlara şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. 

Bu hizmetlerimizi perakendecilik, hizmet tedariki, iletişim, bilişim, teknoloji, e-ticaret, turizm ve eğlence sektörü, franchise ve dağıtım sistemleri, üretim ve imalat, medya, sağlık ve tıbbi malzeme, petrol ve gaz, gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi gibi çok farklı alanda sunmaktayız. 

Sektörel mevzuata uyum, sözleşme taslaklarının hazırlanması ve sözleşme müzakerelerinin götürülmesi dahil müvekkillerine her türlü konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İŞ HUKUKU

İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, 

İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası, 

İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında hukuki yardım sunmaktayız.

AİLE HUKUKU

Nişanın Bozulması, Evlenmeye İzin, Evlenme Talebinin Reddine İtiraz, İddet Müddeti, Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi, Evlenmenin Butlanı, Boşanma, Ayrılık Kararı, Velayet, Kişisel İlişki, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat, Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin, Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması, Ailenin Korunması, Aile Konutu, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi davalarını takip etmekteyiz.

MİRAS HUKUKU

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları, Mirasta tenkis davası, Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası, Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları, Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü davayı takip etmekteyiz.

İCRA İFLAS HUKUKU

Genel Haciz Yolu, Kambiyo Senedine Mahsus Alacakların Tahsili, Menkul Rehninin Veya İpoteğin Paraya Çevrilmesi, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi ve İflas Talep Edilmesi Gibi Takip Yolları İle İcra Müdürlükleri Nezdinde Takip Açılması,

İtirazın İptali Davası ve İtirazın Kaldırılması,

Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi,

İhtiyati Haciz Kararı Alınması,

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,

İstihkak Davası,

İflas Davası ve Konkordato,

Alacak Davası

REKABET HUKUKU

Tespit Davası,

Haksız Rekabet'in Men'i Davası,

Haksız Rekabet'in Ref'i Davası,

Tazminat Davası,

Ayrıca; rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, hâkim pozisyonun kötüye kullanılması ilgili hak iddiaları ve savunmalar ve bunlara dair ön-araştırmalar ve soruşturmalar ile birleşme ve devralma bildirimleri, menfi tespit/muafiyet başvuruları ve her türlü tekel kurulmasını önleyici düzenlemeler konularında danışmanlık vermekteyiz.

ULUSLARARASI HUKUK

Ulusal bir çerçeve ile çözülemeyecek; iletişim, uluslararası ticaret, ekonomi ve finans, çevre ve gelişim gibi daha küresel olan sorunlar için danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Uluslararası Ticaret ve Kıyı Ticareti alanında denizcilik sigortası ve sorumluluk talepleriyle ve diğer ulaştırma konularıyla ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

ELEKTRONİK TİCARET HUKUKU

Firmalara ve kişilere başta online alışveriş olmak üzere e-ticaret kapsamına giren mevzuat ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Mesafeli sözleşmeler ve izinli pazarlama da bu alana girmektedir.

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Müvekkillerimize marka, patent hukuku başta olmak üzere, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları, marka – patent lisans sözleşmeleri dahil fikri mülkiyet haklarının her alanında danışmanlık vermekteyiz. 

Aynı şekilde marka ve endüstriyel tasarımlar alanında da yetkin vekillerimiz vasıtasıyla araştırma, başvuru, takip, itiraz, yenileme, lisans ve yurt dışı başvurular dahil kapsamlı bir hizmet sunmaktayız. Musiki eserler, fotoğraf, edebiyat eserleri, mimari eserler, bilgisayar yazılımları ve veri tabanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, başta telif hukuku olmak üzere Fikir ve Sanat Eserleri hukuku alanında da müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda hizmetlerimiz telif haklarına dair eserlerin işletilmesi, lisans, mali hak devir sözleşmeleri, kullanma sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, eserlerin korunması, taklitle mücadele ve hak takibi konularını da kapsamaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin, herhangi bir kişisel veri ile temas ettikleri noktadan anılan verinin şirketlere girişi ile yok edilmesi veya anonimleştirilmesine kadar geçen süreçlere ilişkin kişisel veri işleme faaliyetlerinin incelenmesi ve bu faaliyetlere ilişkin mevcut durumunun tespiti ve kişisel veri envanterinin oluşturulması,

Hukuki uygunluk değerlendirmesi neticesinde bir hukuki değerlendirme raporu hazırlanması ve ortaya çıkan uyumsuzlukların ve risklerin giderilmesi için Kanun’a uygun alınması gereken aksiyonların önerilmesi ve

Şirket tarafından aksiyonların alınmasını sağlayacak hukuki metinlerin tasarlanması ve uygulanması çalışmalarını yapmaktayız.

bottom of page